Tin tức

  Long An: Mục tiêu 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

     Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

     Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Chương trình hành động đề ra một số mục tiêu cụ thể gồm: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 1%, cấp huyện dưới 2%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 85%; phấn đấu tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; phấn đấu trong năm 2024, hoàn thành đóng bít hoặc trám lấp các giếng khoan tại khu vực khu cụm, công nghiệp, khu đô thị có đường cấp nước tập trung đi qua đủ lưu lượng và chất lượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân đạt 100%,…

  Ảnh minh họa: Nhà máy xử lý nước thải

  Ảnh minh họa: Nhà máy xử lý nước thải

     Chương trình hành động được ban hành nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất, đồng bộ trong quán triệt, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu Chương trình hành động đề ra./.

   

  Nguồn: la34.com.vn/phan-dau-100-khu-cum-cong-nghiep-co-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-119514.html

  Khách hàng nhận xét