phương pháp hóa lý xử lý nước thải

    Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

    XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ TẠO BÔNG

    Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý - keo tụ tạo bông    Các phương pháp xử lý nước thải được áp dụng chỉ có thể xử lý những chất có khích thước lớn hoặc chất lắng chưa thể xử lý triệt để tuy nhiên gần đây công nghiệp đã áp dụng công nghệ xử lý nước thải bằng keo tụ kết bông phương pháp này có thể xử lý được các chất ở dạng huyền phù kích thước rất nhỏ ...

    Khách hàng nhận xét